Nieuwsbrief 11-2010
Netwerkbijeenkomst Sport Alliantie Rosmalen

Geachte relatie,Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders Rosmalen aangewezen als sportpunt. Aan deze toewijzing is een behoorlijk geldbedrag gekoppeld. Bij deze keuze heeft het college onder andere voor ogen dat er in Rosmalen goede kansen zijn om krachtige sportverenigingen te verbinden met de ongeorganiseerde sport. Een sportpunt in Rosmalen kan een goede impuls zijn om de hoge sportparticipatie in Rosmalen te behouden en uit te bouwen.Aan de Sport Alliantie Rosmalen is het verzoek gedaan om in de planontwikkeling mee te denken over de vormgeving van het Sportpunt Rosmalen en hiervoor met voorstellen te komen. Voorwaarde is dat deze voorstellen een breed draagvlak hebben onder de Rosmalense gemeenschap en een duidelijke en blijvende impuls geven aan de georganiseerde en niet georganiseerde breedtesport. Hierbij is de samenwerking tussen (sport)verenigingen, wijkraden en scholen van groot belang.Wij nodigen u daarom graag uit om op maandag 13 december u mening te geven over voorstellen van de Sport Alliantie Rosmalen. Tevens is er ruim de gelegenheid om ideeën in te brengen. De avond start om 20.00 uur in Perron 3. U bent welkom vanaf 19.30 uur. Graag horen wij voor 1 december of u deze avond aanwezig bent. Uiteraard zijn andere leden van uw organisatie ook welkom. U kunt u aanmelden via marian@sportalliantierosmalen.nl. Ook kunt u bij Marian van 't Root terecht als u vragen heeft.Het volledige programma van deze avond volgt in de tweede week van december.Vriendelijke groet, namens het bestuur van de Sport Alliantie Rosmalen,René van de Meerendonk, secretaris.