Nr: 17-07-2015
header_groen.jpg
Nieuwbulletin juli 2015
Naar aanleiding van berichten in het Brabants Dagblad inzake eventuele vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de wijkraad contact opgenomen met de verantwoordelijke wethouder om feitelijk te worden geïnformeerd over de gang van zaken. Tijdens de bestuursvergadering van 14 juli jl. was daartoe de gemeentelijke projectleider aanwezig.

De volgende informatie is overgebracht:  
 • Na een landelijke oproep en informeel contact vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in februari jl. het College van B&W in een motie unaniem opgedragen een locatie te zoeken voor een Asiel Zoekers Centrum (AZC) voor  600 – 800 mensen; dit onder het motto van “’s-Hertogenbosch, gastvrije stad”.
   
 • De raad stelde hierbij ook enige criteria vast, zoals:                          
  - AZC op één locatie
  - AZC bij voorkeur aan de rand van een woonwijk 
  - voorzieningen binnen een straal van 2 km 
  - het absorptievermogen van een buurt / wijk mag niet worden aangetast
   
 • Wethouder Erik Logister heeft de motie aanvaard, maar aangegeven dat hij voor een keuze in gesprek wil met bewoners rond de mogelijke locaties.
   
 • In mei jl. is een adviesgroep AZC ingesteld, bestaande uit 50 leden. Dat zijn mensen uit de hele gemeente en een aantal experts. Iedereen kon zich daarvoor aanmelden.
   
 • De adviesgroep heeft als opdracht meegekregen de locatiecriteria te verfijnen, met als kader de criteria die de raad al heeft genoemd. Ook moet de adviesgroep een advies uitbrengen voor de drie beste locaties. Hierover brengt de adviesgroep deze week rapport uit aan het college (beschikbaar via website van de gemeente).
   
 • Het college gaat zelf in gesprek met de omwonenden van de drie potentiële locaties:
1.    Coudewater
2.    Het Michelin terrein (Oude Vlijmenseweg naast de Brabanthallen),
3.    De voormalige honkbalvelden op Saren (langs A2 bij voetbalclub RKVV Wilhelmina),
 
 • De drie locaties voldoen aan het programma van eisen dat het COA heeft gesteld.
   
 • Het gesprek met omwonenden vindt plaats in zogenaamde klankbordgesprekken, waarvan het resultaat terug gaat naar de adviesgroep, die op basis daarvan adviseert over de beste locatie.  
   
 • De gemeente wil de klankbordgesprekken graag in september as. voeren. Gedacht wordt aan de tweede week van september.
   
 • Doel van de klankbordgesprekken is: informeren en horen van pro’s en contra’s bij omgeving. Voor Coudewater wordt gedacht aan de inwoners van de Peter de Gorterstraat, de wijkraad en eventueel aanwezige bedrijven en (sport)verenigingen . Vanuit de wijkraad is de reactie gekomen dat dit echt te beperkt is:  meerdere bewoners hebben al van zich laten horen en het terrein van Coudewater valt ook onder het gebied waar de wijkraad over gaat.
   
 • In oktober as. is dan een advies van de adviesgroep mogelijk en volgt locatiekeuze door de wethouder. Met de echte realisatie van het AZC zou dan in 2016 begonnen kunnen worden.

Voor geïnteresseerden is een bezoek van de website van COA aan te bevelen: www.coa.nl.
Zoals hiervoor reeds te lezen is gaat de wijkraad proberen de voor de klankbordbijeenkomst uitgenodigde groep te verbreden.
Op 16 juli jl. kregen wij van de gemeente bericht dat alle bewoners van Maliskamp alsnog worden uitgenodigd voor de klankbordbijeenkomst in Ons Trefpunt (in de tweede week van september as.)

Voor die tijd zullen wij nog contact opnemen met GGZ Oost Brabant (“Coudewater”) en de wijkraad Molenhoek.

Indien u voor u nog vragen en opmerkingen heeft, dan vernemen wij dat gaarne van u.

Maliskamp, 17 juli 2015

Het bestuur van de wijkraad  
Contact | Colofon | Verzorgd door Ceweb