Datum: 2-1-2017
 
 
   
Vuurwerkschade 'Bij Bomans'
bij_bomans.JPG


Op oudejaarsavond hebben onverlaten geprobeerd brand te stichten in de school van HUB Noord-Brabant, via het deel dat  'Bij Bomans' gebruikt.  Lees verder

Nieuwe keuken 'Bij Bomans'
Sinds december 2016 heeft 'Bij Bomans' een keuken. Dankzij het werk van de kookgroep en financiering van het Oranjefonds, het Wijkkraadbestuur en diverse sponsoren.
Iedereen die met een groep wil koken en eten kan van de keuken gebruik maken. In de agenda kun je zien welke dagen de ruimte vrij is.
Lees verder

Kookgroep: Eten bij 'Bomans'
Misschien eet u vaak alleen of komt u er niet altijd toe om voor uzelf te koken of zijn er omstandigheden waardoor u niet aan koken toekomt. Dan willen wij, als kookgroep  'Eten Bij Bomans', u graag uitnodigen om samen met ons en buurtgenoten te eten en daarvan te genieten. Het gaat hierbij ook om de ontmoeting. Wij richten ons op alle wijkbewoners, jong en oud, maar niet direct op kinderen.
Het menu voor 17 januari.

Lees verder
  proefkoken_11.jpg

Volgende lezing 23 januari Kafka door Guido Robbens

Een literair-historische lezing over Franz Kafka (1883-1924)  Tevens een cultuurhistorische verkenning van de eindtijd van de Donaumonarchie.

Waar: 'Bij Bomans' van der Leeuwstraat 2
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur
Aanvang lezing 20.00 uur
Samenkomst na afloop tot 22.00 uur
Vrije toegang

In de autobiografische verhalen van Franz Kafka (1883-1924) neemt het vader-zoonconflict een prominente plaats in. Maar wie was hij eigenlijk en wie was zijn 'despotische' vader? Guido Robbens  probeert de relationele problematiek van vader en zoon te plaatsen in het onrust van hun tijd.

Lees meer over de lezingen 'Bij Bomans'
Kafka1906.jpg           

Film 'Bij Bomans' : Troubled water 16 januari
 troubled_water_1.jpg
Noorwegen, 2008 | Erik Poppe
Weinig instrumenten klinken zo imposant als het kerkorgel. In het intense Noorse drama ‘Troubled Water’ beukt Jan Thomas bijkans zijn ziel uit het klavier.
 
De jonge Jan Thomas keert na acht jaar cel terug in de samenleving. Vervroegde vrijlating wegens goed gedrag, vertelt ons ‘Troubled Water’. Maar de houding van de mensen rond de Noorse jongeman vertelt iets anders. Zijn medegevangenen slaan hem bij het afscheid in elkaar.
Lees meer

Waar: 'Bij Bomans' van der Leeuwstraat 2
Inloop met koffie vanaf 19.30
Aanvang film 20.00
Afsluiting met een drankje 21.30
Vrije toegang

Meer info over Films 'Bij Bomans'

Werkgroep geluid A59
 (Ontleend aan nieuwsbrief Wijk Sparrenburg)
Molenhoek is een wijk met een voortreffelijke aansluiting op het spoor (station Rosmalen) en snelwegen (A59), daar maken we allemaal gebruik van. Geluidsoverlast is een mogelijk nadeel. Zowel voor de A59 als het spoor is er nieuws.
Werkgroep geluid A59
De wijkraden Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp werken samen m.b.t. het onderwerp geluid van de A59. De werkgroep onder leiding van Henk Verdijk uit Molenhoek wil nader onderzoek  naar het geluidsniveau. Dat in plaats van alleen (theoretische) berekeningen die in de praktijk wettelijk toegepast moeten worden en die vaak aanmerkelijk lager uitkomen.
De A59 is aangelegd met enkel ZOAB, dat in principe medio 2017 aan vervanging toe is. De werkgroep zet zich in om bij vervanging dubbel ZOAB aan te laten brengen met daaraan gekoppeld nog meer maatregelen voor geluidsreductie.

  a59 2_1.jpg   
De werkgroep spant zich in een budget beschikbaar te krijgen om zelf onderzoek te laten doen naar het geluidsniveau. In delen van de wijken is het autogeluid – mede afhankelijk van het weer- zeer hoorbaar. Door de werkgroep is contact opgenomen met de lokale en landelijke politiek om de A59 onder de aandacht te brengen. Het is een project van lange adem maar de werkgroep blijft zich inzetten voor meer geluid beperkende maatregelen.
DSC_0779.JPG
ProRail-plan geluidschermen langs het spoor
ProRail heeft een plan om geluidsschermen langs het spoor te plaatsen vanaf BP v/d Berg tot het einde van de bebouwde kom (Peelhoeven).
 
De meningen over een geluidsscherm zijn verdeeld, de voorstanders zien een verbetering van hun woonkwaliteit, anderen vinden geluidsschermen lelijk en beperkend in het vrije uitzicht over het spoor. Zij ervaren weinig hinder van de treinen.
Op 30 januari a.s. is er een informatieavond over dit onderwerp georganiseerd door ProRail, omwonenden langs het spoor ontvangen hiervoor een uitnodiging.
 

Samen fietsen in januari
 fietsen.jpg

De volgende fietstocht is 4 januari.
We vertrekken om 14.00 vannaf de van der Leeuwstraat 2: 'Bij Bomans' Lees meer

Jongerenwerk in Number one
number_one.jpgJongerencentrum Number One gaat zich vernieuwen.
Van de kleine zaal wordt een flexplek gemaakt waar jongeren door ‘doen en ontdekken’  voorbereid worden op de toekomst.Er is verschil in begeleiding tussen de groepen 12-16 jarigen en 16-23 jarigen. De eerste groep heeft andere begeleiding nodig, bijv. hulp bij huiswerk; de tweede groep wordt meer begeleid richting arbeidsmarkt etc.
Er wordt bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding aangeboden en er wordt geprobeerd bedrijven erbij te betrekken voor hulp en uitleg bij technische bezigheden (zoals filmpjes maken, computer, etc.). Dit kan eventueel via telefoon, Skype-verbinding of persoonlijke aanwezigheid. Er zijn al goede contacten met het Rodenborchcollege en met ouders.
In een presentatie op de site worden de plannen toegelicht.

De gemeente gaat weer meer aandacht geven aan jongerenwerk. Lees meer
 

Speeltuin het Kwekkeltje
Speeltuin het Kwekkeltje in onzw wijk is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor het nieuwe seizoen 2017.
De werkzaamheden zijn divers: openen [10.00u] of sluiten[19.00u] van de speeltuin. Gastheer/vrouw zijn tijdens kinderfeestje [woens,-zater,-en zondagmiddag] en van groepen van scholen, peuterspeelzalen en diverse organisaties.[wekelijkse op wisselende dagen in de maand mei-juni]. Het aantal uur dat je wilt investeren als vrijwilliger per week bepaal je zelf in overleg.
Lees meer

Nestkastjes in de wijk
Werkgroep Openbare Ruimte en Groen rond een succesvol initiatief over nestkasten in de wijk af.
In november was het zover. 29 Wijkbewoners, die een vogelnestkastje hadden geadopteerd, kwamen op 5 november hun kastjes bij 'Bij Bomans' ophalen met het doel deze in hun tuin te gaan ophangen. En op 25 november werd een begin gemaakt met het ophangen van een twintigtal  vogelnestkasten, verspreid door de wijk, door mensen van Vogelbescherming Nederland. Dit in aanwezigheid van enkele enthousiaste leden van de Werkgroep Openbare Ruimte en Groen. Lees verder
Vogelnestkasten_1.jpg 

Molenhoekpassage
 index.jpgOp 19 december jl. kwam de klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek voor de 18e keer bijeen om informatie te delen tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers en vertegenwoordigers van omwonenden en Wijkraad.
Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de afronding van de verbouwing van de bestaande winkels, inrichting en afwerking van de parkeerplaats en de groenvoorziening rondom het winkelcentrum. Daarnaast werd Rutger Janssens welkom geheten, die als wijkmanager namens de gemeente Den Bosch aanschuift en na de verbouwing voorzitter wordt vatn dit overleg.
De verbouwing van de bestaande winkels nadert zijn voltooiing. Eind februari is de verbouwing bouwkundig gereed. Medio januari wordt de nieuwe tegelvloer in het winkelcentrum gelegd. Eind april, na pasen, zal de parkeerplaats definitief worden ingericht en aansluitend zullen voorzieningen worden aangebracht (voetpad en paaltjes) om het parkeren op het gras in de Huygensstraat onmogelijk te maken. Eind 2017 worden 6 bomen op de parkeerplaats aangeplant.

Daarnaast is de groenvoorziening aan de buitenzijde (Slauerhoffstraat en Marie Koenenstraat) opnieuw besproken. Er wordt beplanting aangebracht in 3 hoogten: lage begroeiing, middel hoge begroeiing met stekels, en bomen van ca. 6 meter  hoog.

Gekeken wordt nog naar het aantal plaatsen voor het parkeren van fietsen en de definitieve locatie daarvan, en inrichting van het parkeren op het kleine stukje bij het laden en lossen voor Albert Heijn.
 
Tijdens de verbouwing blijven de winkels bereikbaar. Er staan nog een paar verbouwingen of verschuivingen van winkels gepland (bakker en schoenmaker naar definitieve plek in januari, Gall en Gall, Pizzarestaurant en kapper), maar het ergste lijkt achter de rug.

Bloemschikken Bij Bomans


De bijeenkomst voor het maken van kerststukjes op 15 december was een succes. Lees meer


 
2016_12_15_14.26.30.jpg      

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl