Datum: 13-02-2016
 
 
   
Bij Bomans start verschillende activiteiten
Het programma van Bij Bomans voor de eerste helft van 2016 is bekend. Naast de koffieochtend op de maandagmorgen gaan we starten met een kaart¬middag op de maandag en een inloop¬middag met spelletjes op donderdag. Daarnaast starten er verschillende groepsactiviteiten. Het programma wordt hieronder toegelicht.
Verder vindt u in deze Nieuwsbrief informatie over Bij Bomans en de Wijkraad Molenhoek. Bij Bomans, het ontmoetingscentrum van de wijk Molenhoek, is een initiatief van de Wijkraad Molenhoek.

Hoe zijn activiteiten gekozen?
Bij Bomans heeft in de maanden oktober en november een vijftal buurtbijeenkomsten gehouden. Op deze bijeenkomsten hebben wijkbewoners aangeven voor welke activiteiten zij belangstelling hebben. De opkomst was groot en de belangstelling was divers. Zo werden er thema’s genoemd als kaarten, zingen, lezen, films, koken, bewegen en lezingen. Belangstellenden voor deze thema’s konden zich vervolgens aanmelden. Samen met deze belangstellenden zijn de activiteiten voorbereid en gepland.

                      open_huis_7_oktober_3.JPG                       de_buurtavonden_4.JPG                      open-huis-7-oktober_1.JPG              

Programma van Bij Bomans tot juli 2016
BIJBOMANS_LOGO_WELKOM_ROOD_20150927.jpg        bij_bomans.JPG   van der Leeuwstraat 2

Bijeenkomsten met vrije inloop
 Koffieochtend  op de maandag
De koffieochtend op de maandagmorgen blijft. Van 10.00 – 12.00 uur zijn wijkbewoners welkom voor een kop koffie en een gezellig praatje. 

Kaartmiddag op maandag
Vanaf 15 februari is het iedere maandagmiddag kaarten van 14.00 – 16.30 uur. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld rikken of klaverjassen. Opgeven is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 Wandelen op woensdag

De wandelgroep van de woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur blijft. Opgeven is niet nodig.
Verzamelen bij de DA-drogist van de Molenhoekpassage.

Inloop met spelletjes op donderdag
Vanaf 18 februari is er iedere  donderdag-middag van 14.00 – 16.30 uur een inloop met
mogelijkheid om een spelletje te spelen of gezellig te buurten. Opgeven is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Lezingen, eens per 4 weken op maandag
Er is een groep gevormd van wijkbewoners die het leuk vinden om een lezing te houden over een actueel onderwerp.
Informatie over de lezingen wordt via de site en de digitale nieuwsbrief gegeven.


De eerstvolgende lezing

De wereld van Jeroen Bosch

door 


Monique van Dongen

Maandag 22 februari 2016 aanvang 20.00
Inloop vanaf 19.30
Vrije toegang
Bij Bomans     van der Leeuwstraat 2  
        info over Jeroen Bosch
afb jb lezing_2.jpg

Activiteiten waarvoor inschrijving nog mogelijk is
Film en theater
Er is een groep gevormd van wijk¬bewoners die het leuk vinden om samen naar de film of het theater te gaan. De eerste afspraken zijn gemaakt. Deelnemers informeren elkaar over nieuwe films en voorstellingen en mailen elkaar als ze bijvoorbeeld naar een film willen gaan.  Voor meer informatie of opgeven bij: secr.bijbomans@ziggo.nl 

Zingen
Op woensdagochtend 17 februari start een zanggroep. De groep komt wekelijks op woensdagochtend bij elkaar. Informatie en opgeven kan bij: secr.bijbomans@ziggo.nl
Ook als je niet zo goed kunnen zingen, ben je welkom                         .images.png

80plus-groep Noord-West Molenhoek
Bewoners van het deel van de wijk tussen de Molenstraat, de Burgemeester Maizaraclaan en de Rooseveltlaan hebben een 80-plus-groep opgericht. Het doel van deze groep is het leren kennen van leeftijdgenoten in de directe omgeving om lief en leed mee te delen. De groep komt 1x per maand op donderdagmiddag bij elkaar bij Bij Bomans. Informatie bij:
secr.bijbomans@ziggo.nl

Bewoners uit andere delen van de wijk die wellicht ook belangstelling hebben voor een soortgelijke groepsactiviteit, kunnen dit kenbaar maken bij: secr.bijbomans@ziggo.nl


Activiteiten die nu al een wachtlijst kennen
Bridgeles
Op woensdagavond 17 februari start een bridge-introductie. Deze groep is echter al vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst voor een volgende groep: secr.bijbomans@ziggo.nl

Lezen
Er is een leesgroep gestart van wijkbewoners die met elkaar boeken gaan bespreken. Deze groep is echter vol. Wijkbewoners die belangstelling hebben voor een leesgroep kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst voor een nieuwe groep: secr.bijbomans@ziggo.nl


Verdere plannen
Bewegen
Er is een groep belangstellenden gevormd voor het thema bewegen. Deze groep gaat kijken of er meer bewegings¬activiteiten gestart kunnen worden zoals wandelen overdag, samen fietsen of pilates.  
Zo start op 6 april een fiets-groepje. Informatie: secr.bijbomans@ziggo.nl 

Koken
Er is een werkgroep koken gevormd van mensen die graag willen gaan koken voor wijkbewoners. De werkgroep oriënteert zich  op  de aanschaf van een keuken in het achterste lokaal van Bij Bomans. Zodra de werkgroep zover is dat wijkbewoners Bij Bomans kunnen deelnemen aan een maaltijd, volgt meer informatie 

Initiatief voor zondagmiddaggroep

Bij voldoende belangstelling wil Bij Bomans een zondagmiddaggroep starten. Mogelijke activiteiten zijn spelletjes spelen, kaarten, film draaien enz. Belangstellenden kunnen zich opgeven melden bij: secr.bijbomans@ziggo.nl 

Ook mensen, die op zondagmiddag gastvouw of gastheer willen zijn, kunnen zich melden

Klussendienst
Een werkgroep van Bij Bomans is bezig met de voorbereidingen voor de start van een klussendienst. Hiermee willen we stimuleren dat wijkbewoners elkaar meer helpen bij allerlei vragen en klussen. Wijkbewoners kunnen hun vragen bekend maken en samen zoeken we een bewoner uit de straat of de wijk die kan helpen. We willen een groep vormen van wijkbewoners die andere wijkbewoners bij een klusje willen helpen. Op de buurtbijeenkomsten hebben zich daar al mensen voor opgegeven. Nadere informatie volgt.


Subsidie van het Oranjefonds
Naast een startsubsidie van de gemeente heeft Bij Bomans ook subsidie gekregen van het Oranjefonds.Logo_Oranje_Fonds_BLOK.jpg Deze subsidie is vooral bedoeld voor de aanschaf van apparatuur voor geluid en televisie en het inrichten van een eenvoudige keuken voor de kookwerkgroep.
De subsidie van de gemeente wordt vooral gebruikt voor het betalen van de huur van de lokalen van HUB Noord-Brabant. Naast subsidie zoekt Bij Bomans naar sponsoren in de wijk Molenhoek. Zo sponsoren Albert Heijn en boekhandel Robben Bij Bomans.

Consumpties voor 1 euro
Als bijdrage in de vaste kosten gaat Bij Bomans geld vragen voor koffie en thee en andere drankjes. Vanaf 15 februari wordt voor een consumptie één euro gevraagd.


Aanmelden voor digitale Nieuwsbrief
Bij Bomans is een activiteit van de Wijkraad Molenhoek. Als zodanig wordt informatie over Bij Bomans ook opgenomen in de Nieuwsbrief van de Wijkraad. Maar de papieren Nieuwsbrief verschijnt slechts twee of drie keer per jaar. Om wijkbewoners regelmatiger te kunnen informeren over activiteiten gaat de wijkraad een digitale Nieuwsbrief uitbrengen. Wilt u deze digitale Nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden

Wat willen we bereiken met Bij Bomans
Bij Bomans wil wijkbewoners met elkaar in contact brengen met het doel dat wijkbewoners elkaar beter leren kennen en elkaar sneller hulp zullen vragen of  kunnen bieden. Gezien alle huidige ontwikkelingen in de zorg wordt burenhulp steeds belangrijker. Mensen willen hun buren ook wel helpen, maar vinden het vaak moeilijk om hulp aan te bieden, laat staan om hulp te vragen. Als je elkaar kent, zal het makkelijker zijn om elkaar hulp te vragen of hulp te bieden.


Bij Bomans en de oprichting van een zorgcooperatie
De werkgroep Organisatie en Financiën van Bij Bomans denkt na over een toekomstige organisatievorm van Bij Bomans. De zorgcoöperatie is daarbij één van de mogelijkheden.
Wijkbewoners die met ons na willen denken over een geschikte organisatievorm worden uitgenodigd zich bij ons te melden: secr.bijbomans@ziggo.nl


Bij Bomans zoekt vrijwilligers
Daarnaast zoekt Bij Bomans vrijwlligers voor de taak van gastvrouw of gastheer bij de activiteiten van Bij Bomans.
Gezien het volle programma en de vele ideeën zoeken we ook enkele vrijwilligers met organisatietalent, die samen met ons ideeën kunnen uitwerken en plannen kunnen realiseren.
Aanmelden: secr.bijbomans@ziggo.nl
BIJBOMANS_LOGO_TOTZIENS_PAARS_20150927.jpg

Insectenhotel en bloembollen in het Rooseveltpark
In 2015 is het Rooseveltpark door de gemeente op ecologische wijze opnieuw ingericht. Het zal in de toekomst ook zo onderhouden worden.
De werkgroep Openbare Ruimte & Groen vond het, vanuit ecologisch standpunt bezien, mooi er ook een insecten-/bijenhotel in te plaatsen. Zij heeft daartoe bij buurtbewoners, de gemeentewerf en uit eigen tuinen allerlei materiaal verzameld. Een van de leden heeft vervolgens het hotel vervaardigd. Het is een mooi hotel geworden, passend in het park. Veel insecten, bijen en kleine dieren zullen hier een goed onderkomen kunnen vinden.
Speciaal voor de bijen is ook een strook van 60 meter met bloembollen aangelegd. Er is een mix van bollen samengesteld, speciaal om wilde bijen die al vroeg in het voorjaar (vanaf februari) beginnen te vliegen, van voedsel te voorzien.
De mix bestaat uit de volgende soorten: crocus, chionodoxa, scilla, muscari en verwilderde tulpen. Voor dit soort bollen is het van belang dat ze na de bloei goed te tijd krijgen om af te sterven.


         bijenhotel2.JPG                                                        bijenhotel.JPG

Landelijke Zwerfafvaldag op zaterdag 19 maart
De wijk Molenhoek neemt ook dit jaar weer deel aan de Landelijke Zwerfafvaldag
Doet u ook weer mee?
Dit jaar organiseert de werkgroep Openbare Ruimte en Groen natuurlijk ook weer de Zwerfafvaldag.
Door mee te helpen uw en onze wijk Molenhoek vrij te maken van zwerfafval, houden we een schone wijk. Door deel te nemen wordt tevens de onderlinge en sociale betrokkenheid vergroot. Het wordt vast weer een gezellige aangelegenheid. Vorig jaar, met meer dan 100 deelnemers, was de dag net als de voorgaande jaren, een groot succes.             

Het startpunt is om 09.45 uur op het veldje bij de Molen. Bij de start is er voor iedere deelnemer een kop koffie/thee en worden de hesjes, prikstokken, handschoenen en vuilniszakken uitgedeeld. U ontvangt een plattegrondje met daarop aangegeven het gedeelte van de wijk dat u samen met anderen gaat vrijmaken van zwerfafval. Rond de klok van 11.30 uur verzamelen we weer bij de Molen en staat er wat lekkers klaar.
Wij hopen dat er ook dit jaar veel vrijwilligers meedoen en dat we het aantal  van 2015 op zijn minst evenaren.

Per deelnemer ontvangt de werkgroep of de individuele vrijwilliger € 7,50 van de gemeente voor de geleverde inspanningen. Vormt u met meer dan 10 personen (12 jaar en ouder) een groep, club, buurtvereniging o.i.d., dan ontvangt de groep  € 7,50 p.p. + € 80. De groep mag dan echter uit niet meer dan 30 personen bestaan. Hiermee kunt u dus de kas van uw club of vereniging aardig spekken .
Voelt U zich betrokken bij de wijk en bent u in de gelegenheid mee te prikken, dan kunt u zich als individu of als groep tot 1 maart aanmelden bij:
Bea Wever, email: bwever@molenhoek.nl   tel.: 073-5214000.
Thea Jongen, email: th.jongen@kpnmail.nl   tel.: 073-5214922.

Denk ook aan de  Buiten Beter app.  Eenvoudig iets melden aan de gemeente.
App dowloaden  Buiten_beter_app.jpg
_MG_6249.jpg

Voorgenomen AZC in Coudewater
Na het bekend worden van dit nieuws heeft de Wijkraad een werkgroep opgericht, die wil meepraten over de inrichting van dit AZC. Hiervoor hebben zich vier wijkbewoners aangemeld. Ook nemen twee leden van het wijkraadbestuur deel.
Doel van de werkgroep is enerzijds de impact van een AZC voor de wijk te kennen en anderzijds de geluiden, zorgen, maar ook kansen vanuit de bewoners van de Molenhoek in te brengen bij gemeente en COA.
Andere wijkraden hebben ook dergelijke werkgroepen opgericht. Met die van Maliskamp heeft een gezamenlijke verkenning van uitgangspunten plaatsgevonden voor Coudewater als locatie voor een AZC.

Met wethouder Logister en vertegenwoordigers van de wijkraden Maliskamp, Sparrenburg, Hintham en omwonenden is op 7 januari gesproken over het inrichten van een omwonendenoverleg. In dit overleg zal per wijk ruimte zijn voor een drietal vertegenwoordigers van bewoners, waaronder 1 lid van het wijkraadbestuur. De wijkraad Molenhoek zal deze deelnemers afvaardigen vanuit de werkgroep AZC.
Mocht u willen deelnemen aan deze werkgroep, meldt u dan aan bij m.deurloo@wijkmolenhoek.nl   

meer info van de gemeente Den Bosch over de keuze van de locatie.


Verslag uit de Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek
In deze klankbordgroep wordt informatie gedeeld tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers, Vertegenwoordigers van omwonenden en Wijkraad.

Woningen aan de Slauerhoffstraat/Oude Baan

De bouw hiervan vordert merkbaar. Oplevering wordt verwacht in het najaar van 2016. meer info

Verbouwing van de huidige Molenhoekpassage
De voorbereidingen hiervoor gaan medio februari van start. Als eerste wordt de grond bij de goederenontvangst van Albert Heijn gesaneerd. Hier zijn lichte sporen van asbest gevonden.
Aansluitend zullen tijdelijke voorzieningen worden aangelegd voor elektriciteit en voor het laden en lossen tijdens de verbouwing. Verwachting is dat de tijdelijke maatregelen ca. 4-6 maanden nodig zullen blijven. De feitelijke bouwwerkzaamheden zullen begin april starten. meer info

Communicatie met de wijk
In februari wordt een brief verspreid onder de omwonenden, waarin alle tijdelijke maatregelen zoals voor het laden en lossen en andere aanpassingen worden toegelicht. Ook zal de geplande situatie na de verbouwing hierin worden gepresenteerd. De winkeliers gaan in april omwonenden en klanten met een evenement informeren over de komende veranderingen. Zij willen ook maandelijks een nieuwsbrief uitbrengen.

Parkeerplaatsen
Met de oplevering van de Aldi zullen nieuwe parkeerplaatsen beschikbaar komen. Herinrichting van de grote parkeerplaats vraagt nog nadere afstemming tussen de bouwers en gemeente, onder meer over hoe de winkels tijdens de verbouwing bereikbaar kunnen blijven.
Het valt niet uit te sluiten dat er ook enige tijd overlast zal zijn van parkeren op de groenstrook aan de Huygenstraat of in de omliggende straten. Na herinrichting van de grote parkeerplaats zullen de plantsoenen aan de Huygenstraat echter worden hersteld en zullen er voorzieningen worden aangebracht om parkeren op het gras onmogelijk te maken.


©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl