Datum: 20-05-2016
 
 
   
1e jaar Bij Bomans veelbelovend
         BIJBOMANS_LOGO_WELKOM_ROOD_20150927.jpg     bij-bomans_1.JPG  huiskamert_bij_bomans.jpg  wijkavond_6.jpg

Bij Bomans bestaat 1 jaar. Doel van Bij Bomans is dat buurtgenoten elkaar ontmoeten, leren kennen en indien nodig willen helpen bij dagelijkse vragen en problemen. Het eerste jaar is succesvol verlopen. Er is een tiental activiteiten gestart en wat belangrijker is: deelnemers hebben wijkbewoners ontmoet en nieuwe contacten gelegd.

De inloopochtend op maandag is met een aantal vaste bezoekers een groot succes. Het zijn gezellige ochtenden, waar deelnemers koffie drinken, kletsen, de krant lezen, een puzzel maken, een spelletje spelen en hun verjaardag  vieren. Ook de zanggroep loopt met 20 deelnemers erg goed. Verdere activiteiten zijn de wandelgroep, de fietsgroep, de filmgroep, de theatergroep, de leesgroep, de bridgegroep, de kookgroep, de groep die presentaties verzorgt, de 80+groep,de open kaartmiddag op maandag en de inloopmiddag op donderdag. Sommige groepen zijn al vol, bij andere kunnen nog steeds nieuwe deelnemers instromen. Nieuwe activiteiten worden, ondersteund door de projectgroep en door belang­stellende wijkbewoners zelf opgestart.
Informatie over lopende activiteiten en nieuwe mogelijkheden kunt u krijgen op 24 september tijdens de open dag van Bij Bomans. En via de pagina Bij Bomans op onze wijksite.

                                                                                                                                        BIJBOMANS_LOGO_TOTZIENS_PAARS_20150927.jpg

Open dag op 24 september

Op de “Burendag” 24 september houdt Bij Bomans van 11.00 tot 15.00 uur een open dag voor bewoners van de wijk Molenhoek. Onder het genot van een kop koffie met iets lekkers kunt u zich laten informeren over de lopende activiteiten en ideeën voor nieuwe activiteiten doorgeven. Om 13.00 uur zal de zanggroep van Bij Bomans een demonstratie geven. Kinderen kunnen buiten op een springkussen spelen en tussen 13.30 en 14.30 uur hun pop of beer door de poppendokter laten onderzoeken of naar de poppenkast kijken. Verder is er ook een rommel­markt, waarvan de opbrengst voor Bij Bomans is. En … de nieuwe jeu de boules-baan wordt geopend. Bezoekers van de open dag kunnen via het invullen van een formulier aangeven aan welke activiteiten zij mee zouden willen doen. Of een mail sturen naar info@wijkmolenhoek.nl Wij hopen op veel enthousiaste reacties.
Activiteiten  van Bij Bomans worden door gastvouwen begeleid. Heeft u belangstelling om gastvrouw of -heer te worden dan kunt u dat ook op het formulier aangeven.


Opening jeu de boules-baan
jeunde boules_1.png
Zoals u wellicht gezien heeft is de gemeente druk bezig met de aanleg van 2 nieuwe jeu de boules-banen op de speeltuin aan de Van der Leeuw¬straat. Oud-wethouder en buurtgenoot Geert Snijders zal deze banen op 24 september om 12.00 uur openen. De kosten van de baantjes zijn deels gefinancierd door de Wijkraad en deels uit de opbrengst van de collecte van het Oranje Fonds en de actie voor embalage¬bonnen bij Albert Heijn. Bij voldoende belangstelling zal er vanuit Bij Bomans een vaste speelavond of competitie gestart worden.
Wijkbewoners kunnen vrij gebruik maken van deze banen.

 

Openbare bijeenkomst Wijkraad
Op maandag 10 oktober wil het bestuur van de wijkraad u uitnodigen om deel te nemen aan
een openbare bijeenkomst van de wijkraad.

 
Een belangrijk thema op deze bijeenkomst is de wijze van advisering door wijkbewoners over de besteding van de nieuwe wijkbudgetten.
 Per 1 januari a.s. worden een aantal bestaande subsidieregelingen opgeheven en vervangen door het wijk-/dorpsbudget. Dit budget kan door bewoners zelf ingezet worden voor verbetering van de leefbaarheid in de eigen wijk. Initiatieven op het gebied van sociale contacten, veiligheid of aanpassingen van straatmeubilair kunnen eruit bekostigd worden. Het budget wordt jaarlijks toegekend. Voor de wijk Molenhoek is het ongeveer € 18.000. De wijken Molenhoek, Maliskamp en Sparrenburg hebben de intentie over de besteding van hun budgetten gezamenlijk op te trekken.
Wijkraden en wijkbewoners kunnen zelf voorstellen of projecten aandragen die uit dit budget betaald kunnen worden. Deze aanvragen worden beoordeeld door een in te stellen bewoners/adviesgroep. Als deze groep adviseert de aanvraag te honoreren, wordt dit advies in principe door de gemeente overgenomen en wordt budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering ervan. De gemeente toetst alleen op doelstelling en eventuele strijdigheid met wet- en regelgeving.
De uitvoerder is verantwoordelijk voor een goede boekhouding van inkomsten en uitgaven.
Op 4 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.
Op de wijkbijeenkomst van 10 oktober wil het wijkraadbestuur u informeren over deze verandering en met u overleggen hoe het overleg de beste inzet van het budget ingericht kan worden. Ook willen we de belangstelling onder u peilen om deel te gaan nemen aan de bewoners/adviesgroep.

Daarnaast zullen we stil staan bij de ontwikkelingen rond het AZC op Coudewater.

Ook zal de werkgroep Openbare Ruimte en Groen u informeren over de thema's en projecten die op dit moment actueel zijn.

Nieuws van de werkgroep Openbare Ruimte & Groen
Meer leven in de wijk: vogelnestkasten en vleermuiskasten
Interesse?
Vogelnestkasten.
In de afgelopen jaren hebben deelnemers aan de Landelijke Zwerfafvaldag in onze wijk de hiervoor ontvangen vergoedingen gestort in een apart potje van de Wijkraad. Andere groepen hebben deze tegemoetkoming ingezet voor o.a. activiteiten in hun straat. Gezocht is naar een goede besteding van de opgespaarde gelden op het gebied van openbare ruimte en groen. Na afweging van verschillende voorstellen is besloten om de gelden te besteden aan vogelnestkasten in de wijk. In overleg met Rien van der Steen (stadsvogeladviseur) van Vogelbescherming Nederland is een plan opgesteld om kasten op te hangen voor vogels die wat ondersteuning kunnen gebruiken in de wijk, zoals gier- en huiszwaluw, zwarte roodstaart, huismus, bosuil en spreeuw. Met de eigenaren van de gebouwen of openbaar groen zijn/worden afspraken gemaakt over het ophangen van de kasten in het najaar.
Er zijn echter maar beperkte  mogelijkheden in de openbare ruimte voor het ophangen van deze kasten. Vandaar dat we een oproep doen aan wijkbewoners om een vogelnestkast te adopteren. Indien u interesse heeft om een vogelnestkast op te hangen bij u in de tuin (aan huis of boom), dan kunt u een vogelnestkast (voor huismus, zwarte roodstaart of gierzwaluw) aanvragen via de werkgroep Openbare Ruimte & Groen.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan bwever@wijkmolenhoek.nl, waarin u aangeeft wat voor soort nestkastje u wenst en uw (adres)gegevens. De vogelkast is gratis, is duurzaam en u krijgt er een advies bij waar en hoe u het beste zo’n vogelnestkast(je) kunt ophangen. Bij meer aanvragen dan er kastjes beschikbaar zijn, geldt de volgorde van aanvraag. (N.B. de foto is maar een willekeurig voorbeeld).

Door de stichting Natuur in de Wijk, een initiatief dat ondersteund wordt door de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie, is een tiental vleermuiskasten gratis ter beschikking gesteld aan de werkgroep Openbare Ruimte & Groen om die in de wijk op te hangen. Van deze kasten wordt voornamelijk gebruikt gemaakt door de kleine dwergvleermuis. Een vleermuisje dat u op zomeravonden al ziet rondvliegen in onze wijk. In overleg met Peter Twisk, vleermuisdeskundige (van de Vereniging voor Vleermuizen) is een plan opgesteld om deze 10 kasten op te hangen in het park Rooseveltlaan en aan enkele van de aangrenzende huizen (met instemming van de bewoners). De keuze is o.a. bepaald door de aanwezigheid van water en vrije aanvliegroutes. In de maand september zullen de kasten worden opgehangen. Ook voor de Zandstraat en omgeving is een dergelijk plan in voorbereiding.

Met het realiseren van deze en andere plannen wordt onze wijk nog mooier en aantrekkelijker. De werkgroep Openbare Ruimte & Groen blijft zich daarvoor inspannen.Gierzwaluwkast.jpggierzwaluwkast     vlermuizenkast.jpgvleermuizenkast

Nieuws van de werkgroep AZC
 
AZC in Coudewater

Vanuit de Wijkraad is er een Werkgroep AZC Coudewater in het leven geroepen. Doel van de werkgroep is enerzijds de impact van een AZC voor de wijk in kaart te brengen en anderzijds de geluiden, zorgen, maar ook de kansen van de bewoners van de Molenhoek in te brengen bij de gemeente en het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Drie van de leden van de werkgroep hebben zitting genomen in een “Klankbordgroep”, waarin ook andere wijkraden en omwonenden van Coudewater vertegenwoordigd zijn. Inmiddels heeft een aantal vergaderingen van zowel de Werkgroep als de Klankbordgroep plaatsgevonden.meer info

De dalende instroom van asielzoekers  heeft inmiddels echter gevolgen gekregen voor de prioriteit van realisatie van opvanglocaties in Nederland, dus ook in ’s-Hertogenbosch.
Het COA en de staatssecretaris zullen hierover in de tweede helft van september meer duidelijkheid bieden. Daarna zal de gemeente bepalen of dan wel welke consequenties dit heeft voor het raads- en collegebesluit om een AZC op het landgoed Coudewater te realiseren.
Als werkgroep en Klankbordgroep volgen wij deze ontwikkelingen. De volgende vergadering van de Klankbordgroep is voorlopig opgeschort, totdat het COA- en kabinetsstandpunt bekend is.
We zullen u verder informeren tijdens de openbare wijkbijeenkomst op 10 oktober.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek
In deze klankbordgroep wordt informatie gedeeld tussen Gemeente, Bouwbedrijven, Winkeliers, vertegenwoordigers van omwonenden en de Wijkraad.
De voortgang is dat de nieuwe ALDI en de woningen aan de Slauerhoffstraat / Oude Baan inmiddels gerealiseerd zijn.
Verbouwing Winkelcentrum Molenhoekpassage
De (buiten)verbouwing vordert gestaag. Vrijdag 22 april jl. heeft de officiële start van de bouw plaatsgevonden met de eerste betonstort.
De verwachting is dat de uitbouw (overdekte laad- en losruimte ) aan de Slauerhoffstraat medio deze maand gereed is. De tweede ingang van het winkelcentrum is al afgesloten. Het tijdelijk lossen gaat goed. De winkels die daarvoor in aanmerking komen, worden gehersitueerd. Zodra AH intern gaat verbouwen, wordt de winkel medio oktober a.s. gesloten en begin november weer geopend.
De eerst volgende bijeenkomst zal zijn op 19 september a.s.
Informatie over de voortgang kunt u ook vinden op facebook/winkelcentrummolenhoekpassage.

Geluidsoverlast A59
Op dit moment ligt er op een gedeelte van de A59 bij Rosmalen enkellaags ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton). Dit geeft voor omwonenden veel geluidsoverlast. De wijkraden, grenzend aan de A59, hebben voorgesteld om bij het ‘groot onderhoud’ volgend jaar van ‘fluisterasfalt’  ofwel dubbellaags ZOAB gebruik te gaan maken.
Het probleem daarbij is dat het onderhoud de verantwoordelijkheid is van een consortium en dat die deze optie te duur vinden. Zij hebben hierover nog geen overeenstemming met de Provincie, Gemeente en Rijkswaterstaat.
Vanwege deze onduidelijkheid hebben CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg uit Rosmalen en CDA-statenlid Ankie de Hoorn vragen gesteld in de Tweede Kamer en Provinciale Staten.


In een motie, ingediend door CDA, D'66, Bosch Belang, Rosmalens Belang, GroenLinks, VVD en SP, wordt de wijkraden Molenhoek, Sparrenburg en Maliskamp ondersteuning geboden in hun oproep om de rijksweg A59 in de toekomst te voorzien van geluidsarm ZOAB en van een beter geluidscherm te voorzien.De motie is unaniem aangenomen.
Door het zomerreces is hier nog geen nadere informatie over beschikbaar.
 

Lezingencyclus Bij Bomans
Na een succesvolle serie lezingen in het voorjaar, die allemaal druk bezocht werden, start de werkgroep ‘Lezingen bij Bomans’ met een aantal nieuwe interessante onderwerpen. Naast het onderwerp zelf, blijft natuurlijk de onderlinge ontmoeting van wijkbewoners centraal staan.

Op 17 oktober staat er een lezing gepland door Judith van den Brand-Garritsen. Judith is geboren en getogen in de wijk Molenhoek. Ze is dierenarts, veterinair patholoog en onderzoeker bij de afdeling Viroscience van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
  
De lezing heeft als titel: Dieren spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van virus-ziekten.

 s_1.jpg
Om een tipje van de sluier op te lichten het volgende.
Uitbraken van virusziekten waarbij mensen ernstig ziek worden en zelfs overlijden komen regelmatig voor. Een groot aantal van deze virussen zijn afkomstig van of worden verspreid door dieren. Een voorbeeld hiervan is de Mexicaanse griep waarbij het virus afkomstig was uit varkens en vogels. Deze lezing neemt U mee in de wereld van de virus-ziekten, hoe daar onderzoek naar gedaan wordt en of deze ziekten voorkomen kunnen worden. Ook zal de recente uitbraak van het Zika virus aan bod komen.
Aedes_mug.jpg
 
De lezing wordt, zoals altijd, gehouden  “Bij Bomans”, van der Leeuwstraat 2. Inloop vanaf 19.30 uur voor een kopje koffie/thee of anderszins. De lezing start om 20.00 uur. Het einde van de bijeenkomst is voorzien om 22.00 uur.
Tot dan! Voor een inspirerende avond samen.

Vertrek voorzitter Marc Deurloo
Op 1 juli jl. heeft de voorzitter van het bestuur van de Wijkraad Marc Deurloo wegens een verhuizing afscheid genomen van de Wijkraad. Marc is ruim drie jaar voorzitter geweest en heeft een belangrijk rol gespeeld bij activiteiten rondom de Molenhoekpassage, de A-59, het AZC en de verschillende speelterreintjes in de wijk. Het bestuur zal zijn inbreng en enthousiasme missen. 
Ad van Vark is Marc als voorzitter opgevolgd.
In de daardoor ontstane vacature voor secretaris wordt waarschijnlijk op korte termijn voorzien.


De website en de digitale Nieuwsbrief
Alle informatie over de activiteiten van de wijkraad, de verschillende werkgroepen en 'Bij Bomans' vindt u natuurlijk ook op de website www.wijkmolenhoek.nl en op onze facebookpagina.
Het meest actueel wordt u geïnformeerd door u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dit kan op de homepage van de website, direct onder de foto-albums.
 

De eerstvolgende filmavond 24 oktober
away_from_her.jpg                                    Away from her                                           recensie


24 oktober 2016: 20:00 uur
inloop: vanaf 19:30 uur Bij Bomans van der Leeuwstraat 2
duur: 110 minuten

Canada, 2006
Away From Her is het regiedebuut van actrice Sarah Polley
met een gracieuze Julie Christie in de hoofdrol naast Gordon Pinsent.
Away From Her gaat inhoudelijk over de ziekte Alzheimer.

Fiona en Grant wonen al meer dan veertig jaar bij elkaar.
Ze wonen op een paradijselijke plek in Noord Canada aan de oever van een meer.
De sereniteit van het ingesneeuwde meer lijkt echter symbolisch voor wat Fiona te wachten staat. Net als de sneeuw die onder haar langlauflatten wegglijdt, zal haar geheugen langzaam in het niets verdwijnen. Fiona besluit, wanneer zij zich bewust wordt van haar ziekte, te voorkomen dat ze onder de ogen van haar man zal vervagen. Ze wil naar een tehuis. Grant kan het niet geloven maar ze is onverbiddelijk.
Polley gaf Grant niks om achter te schuilen, hij staat naakt tegenover wat er gebeurt.
Fiona vergeet hem steeds vaker en benadert hem in het verzorgingshuis met de beleefdheid waarmee je een vreemde aanspreekt. Daarnaast moet hij ook aanzien hoe ze al haar aandacht geeft aan een andere man in het verzorgingshuis.

Regisseur Sarah Polley baseerde het scenario op een novelle van Alice Munro
met de titel “The bear came over the mountain”

Bron: Filmliga Oss
De maandelijkse fietstocht
fietsen.jpg   is op   31 september   meer info

Bestuur van de wijkraad
Ad van Vark
Voorzitter Bestuur, 
advanvark@wijkmolenhoek.nl        073-5214516

Kees Henkelman
Penningmeester Bestuur,
k.henkelman@wijkmolenhoek.nl      06.23131417

Vacature

Secretaris bestuur

Bea Wever
Lid Bestuur,
Voorzitter Werkgroep Openbare Ruimte & Groen
bwever@wijkmolenhoek.nl              073-5214000

Ad Prince
Lid Bestuur,
Voorzitter Werkgroep Molenhoek, een Zorgzame Wijk
a.prince@wijkmolenhoek.nl              073-5215827

Pieter Kniknie

Lid bestuur,
Voorzitter Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer,
Voorzitter Werkgroep AZC
p.kniknie@wijkmolenhoek.nl             06.54693683
 

©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl