Datum: 08-11-2016
 
 
   
Wijkbudget
Dit is een budget dat per 1 januari a.s. door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van de wijk. meer info
Bewonersinitiatieven die tot doel hebben het sociale contact, de aankleding of de veiligheid in de wijk te verbeteren, kunnen hieruit gefinancierd gaan worden.
Wijkbewoners kunnen hiervoor plannen indienen. Een bewonersadviesgroep, samengesteld uit bewoners van de wijk, zal deze plannen beoordelen en de gemeente adviseren over honorering ervan.

Voor deze adviesgroep heeft zich tijdens de wijkavond al een wijkbewoner opgegeven. Voor een goed functioneren ervan is dit nog te weinig. Er is dus nog ruimte voor meer leden.

Hebt u belangstelling om op deze manier een bijdrage te leveren aan een verbetering van het leefklimaat in de wijk en aan de wijze van besteding van dit wijkbudget of wilt u meer informatie hierover, maak dit dan kenbaar via een mail naar info@wijkmolenhoek.nl, of spreek een van de bestuursleden van de wijkraad aan.

Een goed functionerende adviesgroep is noodzakelijk om op de juiste manier gebruik te kunnen maken van dit wijkbudget.


Dag van de dialoog 10 november

Op 10 november a.s. van 18.00 tot 20.30 uur is er een Dialoogtafel in Bij Bomans. In het kader van de Dag van de Dialoog. Het centrale thema dit jaar is: 'Mijn leven in 's-Hertogenbosch'. Wil je meedoen? Hier kun je je aanmelden, vul in het laatste veld: 'eventuele opmerkingen en/of voorkeur locatie' in: Bij Bomans

Aan de Dialoog kan iedereen deelnemen! Het brengt mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek. Je gaat aan tafel met maximaal acht personen en onder het genot van een bescheiden maaltijd met elkaar in dialoog. Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis, luister je naar elkaars verhaal en ga je met nieuwe ideeen en inzichten naar huis. Laat jouw droom horen en bespreek met anderen hoe dromen werkelijkheid kunnen worden  meer info

Het thema van dit jaar is 'Mijn leven in 's-Hertogenbosch'. Hoe ervaar jij onze stad en hoe ziet jouw ideale toekomstbeeld van onze stad eruit?

Waar:  van der Leeuwstraat 2                       dag_dialoog.jpg

Tijd:  18.00-20.30

Bewaren

Lezing Bij Bomans 21 november: Kerken in Noord-Brabant. Bedreigd erfgoed?
   
     Kerken_2005_049.jpg                                                                                                wies_van_leeuwen.jpeg       
                                                                                                                                      Wies van Leeuwen

                           In de komende jaren sluiten in onze provincie ruim 200 kerken.

Wies van Leeuwen gaat in op hun waarde en de mogelijkheden voor de toekomst.
Bedreiging of kans?
De vele honderden waardevolle kerken zijn nog steeds het middelpunt van onze steden en dorpen. Vaak echte musea, vol boeiende beelden, schilderingen en meubels die vertellen over de geschiedenis van onze leefomgeving. Vele kerken worden door teruglopend kerkbezoek bedreigd met sluiting.

Tijd om de balans op te maken. Van gebouwen die nog in gebruik zijn als kerk tot herbestemde kerken.
In deze lezing wordt de problematiek van leegstand en behoud geschetst en het onzeker perspectief voor de toekomst.
Wat kunnen we doen om een tweede beeldenstorm te voorkomen?

Berlicum_sloop.jpg                                                                                   denbosch_jheroniumus_bosch_664center.jpg     
          Berlicum sloop                                                                                     Jheroniumus_bosch art center        
BewarenBewarenBewaren

Openbare wijkavond
Ruim 30 bewoners bezochten de onlangs gehouden openbare vergadering van Wijkraad Molenhoek om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die spelen in onze wijk.

De Wijk- en dorpsbudgetten vormden het centrale thema op deze avond.
Wijkbewoners wordt gevraagd zitting te nemen in de adviesgroep die zich gaat buigen over en de toekenning van aanvragen. Meer informatie verderop in deze nieuwsbrief.

Namens de werkgroep Openbare Ruimte en Groen gaf dhr. Joop Hintzen een presentatie van de activiteiten.
De werkgroep komt 1 maal per maand bij elkaar en zoekt nog leden die wonen in de componistenbuurt.
De werkgroep werkt veel samen met de gemeente en dat is naar tevredenheid. Zo realiseerden zij samen o.a. de oversteek naar het kanaalpark op de Empelseweg (zie foto) en de inrichting en onderhoud van het Rooseveltpark.
 
                      Empelseweg1.jpg oversteek Empelse weg Empelseweg2.jpg

Jaarlijks terugkerende activiteit van de werkgroep is de zwerfafval - dag in de hele wijk. Een grote wens van de werkgroep is dat er in de verschillende buurten groepjes ontstaan die hun eigen buurt in onze mooie wijk schoonhouden. Een leuke activiteit, met een grote sociale component en gefaciliteerd door de gemeente.
In een vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de vogelnestkasten voor onze wijk.
Over de snoeiplannen rond de molen wordt overlegd met de omwonenden, de werkgroep en de gemeente.
De ontwikkeling van de flora en fauna rond het Kanaalpark wordt i.s.m. de werkgroep gemonitord door de HAS [Hogere Agrarische School]; binnenkort worden de eerste bevindingen gepresenteerd.

Vragen wijkbewoners

Een van de aanwezige wijkbewoners informeert naar de stand van zaken rond de nieuw te planten bomen in de Debussy- en Chopinlaan. Gepleit wordt voor het plaatsen van zgn. ‘dracht’-planten, zodat insecten er ook wat aan hebben. Dit punt heeft de aandacht.

Een andere wijkbewoner meldt dat er in het onderhoud van het groen nog weleens iets mis gaat. De werkgroep benadrukt om vooral te werken met de ‘Buiten Beter App of te melden via telefoonnummer 073-155555. Het advies is meldingen niet aan één wijkbewoner over te laten, maar meerdere personen te laten melden. Ook kunnen bewoners altijd contact opnemen met de Werkgroep Openbare Ruimte en Groen; zij staan voor u klaar!

Tijdens de vragenronde spreekt een bewoonster van de Chopinlaan haar teleurstelling uit over het niet gebruiken van de ‘kiss-and-ride’-zone door ouders/ verzorgers bij basisschool Troubadour. Omwonenden hebben destijds parkeerplaatsen ingeleverd en de afname van overlast is nihil. De werkgroep Openbare Ruimte en Groen neemt dit punt ter harte.

Ook een openbare wijkraad vergadering bijwonen? Nieuwe vergaderingen worden aangekondigd op de wijksite onder 'activiteiten'BewarenBewarenBewarenBewaren

Bloemschikken
De activiteit Bloemschikken gaat van start op 15 december om 14.00 in Bij Bomans.

Op de voorbespreking met de gegadigden die zich op de Open Dag Bij Bomans hebben aangemeld, hebben we afgesproken, dat we met zekere regelmaat ( ongeveer 5  keer per jaar) bij elkaar komen om een (eenvoudig) bloemstukje te maken. In eerste instantie is gekozen dit te doen op de donderdagmiddag vanaf 14.00 uur.
De kosten willen we zo laag mogelijk houden en dat kan omdat eigen wijkbewoners ons wegwijs gaan maken in wat technieken.
Als er materiaal gezamenlijk ingekocht moeten worden, worden de kosten onder de deelnemers omgeslagen.   
In de activiteitenagenda op de site kunt u bekijken wanneer er weer een bijeenkomst is.
Inlichtingen kunt u krijgen bij :
Annemiek Ceelaert   tel 073-5220792   
e-mail: annemiekceelaert@hetnet.nl

De eerste keer zal zijn op:
Donderdag 15 december 2016, aanvang 14.00 Bij Bomans van der Leeuwstraat 2 en zal in het teken staan van een kerststukje.
U kunt kiezen voor
1.  Krans. U zorgt dan zelf voor : krans van stro; attributen welke u op de krans wilt binden (dennenappels of/en kleine appeltjes of/en kaneelstokjes enz enz) een lint als u de krans op wilt hangen, een eigen (snoei)schaar en  (veel) groen uit de eigen tuin.  Indien u geen tuin hebt kunt u wellicht een bosje groen bij de bloemist kopen. Binddraad en krammetjes kopen wij gezamenlijk in.
2.  Schaal met daarop een blok oasis (allebei zelf meenemen) en ook de attributen zoals hierboven omschreven.
U kunt zich tot 13 december opgeven bij: annemiekceelaert@hetnet.nl

De eerstvolgende filmavond 14 november
De titel van de nieuwe film wordt bekendgemaakt via een nieuwsbericht op de site. Belangstellenden die zich met hun emailadres hebben aangemeld krijgen een uitnodiging per mail.
Meer info over de filmavonden Bij Bomans.

AZC in Coudewater
coudewater_2.JPG Er komt definitief geen AZC op het terrein van Coudewater. Door de afnemende toestroom van asielzoekers is dit niet meer nodig. Mochten er toch weer meer asielzoekers komen, dan beschikt het COA  [Centraal Orgaan Asielzoekers] voorlopig over ruim voldoende plaatsen om mensen te huisvesten.
Op het Autotron woont geen enkele asielzoeker meer.
Meer info
  o.a. van de gemeentelijke besluitvorming rond het AZC.


©2015 Wijkraad Molenhoek Rosmalen
www.wijkmolenhoek.nl - Facebook - info@wijkmolenhoek.nl